Privacybeleid

OVER ONS PRIVACYBELEID

Op de cloud aangesloten geeft veel om je privacy. We verwerken daarom alleen gegevens die we nodig hebben voor (het verbeteren van) onze diensten en gaan zorgvuldig om met de informatie die we over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. We stellen je gegevens nooit beschikbaar aan derden voor commerciële doeleinden.

Dit Privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de Website en cloudconnectedservices. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 19/02/2019, met de publicatie van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke informatie over u door ons wordt verzameld, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens kunnen worden gedeeld met derden. We leggen je ook uit hoe we je gegevens opslaan en hoe we je gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten je hebt met betrekking tot de persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze privacycontactpersoon. Je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

OVER DE GEGEVENSVERWERKING

Hieronder kun je lezen hoe we je gegevens verwerken, waar we ze opslaan, welke beveiligingstechnieken we gebruiken en voor wie de gegevens transparant zijn.

WEBSHOP SOFTWARE

Magento

Onze webshop is ontwikkeld met magento software. Persoonlijke gegevens die u aan ons beschikbaar stelt voor onze diensten worden met deze partij gedeeld. Magento heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken. Magento is verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en veilige gegevensopslag. Magento behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen de eigen groep en gelieerde partners te delen om de service verder te verbeteren. Magento houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.

Magento

Onze webshop is ontwikkeld met Magento software, we hebben AndersCloudConnected gekozen voor onze webhosting. Persoonlijke gegevens die u aan ons beschikbaar stelt voor onze diensten worden met deze partij gedeeld. AndersCloudConnected heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. AndersCloudConnected is verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om gegevensverlies te voorkomen.

WEBHOSTING

CloudConnected (disambiguatie)

We nemen webhosting- en e-maildiensten af van CloudConnected. CloudConnected verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Deze partij kan echter wel metadata verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonlijke gegevens. CloudConnected heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. CloudConnected is volgens de overeenkomst verplicht tot geheimhouding.

E-MAIL EN MAILINGLIJSTEN

Mailchimp

We versturen onze e-mailnieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die via onze website wordt verzonden, staat een link waarmee u zich kunt afmelden. Je zult onze nieuwsbrief niet meer ontvangen. Uw persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen door MailChimp. MailChimp gebruikt cookies en andere internettechnologieën die het transparant maken om e-mails te openen en te lezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor de verdere verbetering van de diensten en om in dit kader informatie te delen met derden.

Office365 (Disambiguatie)

We gebruiken office365 services voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot onze mailbox en we behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk

BETALINGSVERWERKERS

Mollie, Nieuw Nieuw 9

Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze webshop gebruiken we het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle bovengenoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op de onderdelen van Mollie’s diensten waarvoor zij derden inschakelt. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan volgens de wettelijke termijnen is toegestaan.

REVIEWS

Feedback Bedrijf

We verzamelen beoordelingen via het platform van Feedback Company. Als je een beoordeling achterlaat via Feedback Company, moet je je naam, woonplaats en e-mailadres invullen. Feedback Company deelt deze informatie met ons zodat we de recensie aan uw bestelling kunnen koppelen. Feedback Company publiceert uw naam en woonplaats ook op haar eigen website. In sommige gevallen kan het Feedbackbedrijf contact met u opnemen om uitleg te geven over uw beoordeling. Als we je uitnodigen om een recensie te schrijven, delen we je naam en e-mailadres en informatie over de bestelling van je feedbackbedrijf. Ze gebruiken deze informatie alleen om je uit te nodigen een recensie achter te laten. Feedback Company heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Feedback Company behoudt zich het recht voor om derden in te schakelen voor het leveren van de service, hiervoor hebben wij feedback company toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op de onderdelen van de service waarvoor Feedback Company derden inschakelt.

VERZENDING EN LOGISTIEK

PostNL

Als je een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om je pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL om de leveringen uit te voeren. Het is noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens uitsluitend voor de uitvoering van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, zal PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking stellen.

Dhl

Als je een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om je pakket bij je te laten bezorgen. We maken gebruik van de diensten van DHL om leveringen uit te voeren. Het is noodzakelijk om uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL te delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen om de overeenkomst uit te voeren. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

FACTURERING EN BOEKHOUDING

Microsoft & Reelee Zee

Om onze administratie en boekhouding bij te houden, maken we gebruik van de diensten van Microsoft & Reeleezee. We delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en gegevens over uw bestelling. Deze informatie wordt gebruikt om verkoopfacturen te beheren. Je persoonlijke gegevens worden beschermd en opgeslagen. Microsoft & Reeleezee is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. Microsoft & Reeleezee gebruikt je persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

EXTERNE VERKOOPKANALEN

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

ALGEMEEN DOEL VAN DE VERWERKING

We gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze diensten. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct gerelateerd is aan de opdracht die u verstrekt. We gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij deze informatie gebruiken om op een later tijdstip contact met u op te nemen, anders dan op uw verzoek, zullen wij u om uw uitdrukkelijke toestemming vragen. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, behalve om te voldoen aan boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allemaal gebonden aan geheimhouding op basis van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

AUTOMATISCH VERZAMELDE GEGEVENS

Gegevens die automatisch door onze website worden verzameld, worden verwerkt met als doel onze diensten verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

SAMENWERKING BIJ FISCALE EN STRAFRECHTELIJKE ONDERZOEKEN

In veel voorkomende gevallen, Op de cloud aangesloten verplicht kunnen zijn om uw gegevens te delen in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van de overheid. In een dergelijk geval zijn we verplicht om uw gegevens te delen, maar we zullen ons hiertegen verzetten binnen de mogelijkheden die de wet biedt.

BEWAARTERMIJNEN

We bewaren je gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat we uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer gebruik wilt maken van onze diensten. Als je dit bij ons aangeeft, zullen we dit ook opvatten als een vergeetachtig verzoek. Op basis van toepasselijke administratieve verplichtingen moeten we facturen met uw (persoons)gegevens bewaren, dus we bewaren deze gegevens zolang de toepasselijke periode verstrijkt. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot je klantprofiel en documenten die we naar aanleiding van je opdracht hebben geproduceerd.

UW RECHTEN

Op basis van de toepasselijke Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder leggen we uit wat rechten zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In principe sturen we kopieën en afschriften van uw gegevens alleen naar uw reeds bekende e-mailadres om misbruik te voorkomen. Als u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wilt ontvangen, vragen we u om u te legitimeren. We houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeten verzoek beheren we geanonimiseerde gegevens. U ontvangt alle kopieën en kopieën van gegevens in het machineleesbare gegevensformaat dat wij binnen onze systemen gebruiken. U hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

RECHT OP TOEGANG

U hebt altijd het recht om de gegevens in te zien die wij verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn. U kunt daartoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacy. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die over deze gegevens beschikken onder ons bekende e-mailadres, met vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

RECHT OP CORRECTIE

U hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn. U kunt daartoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacy. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn gewijzigd.

RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

U hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken (of hebben) en die betrekking hebben op uw persoon of die getraceerd kunnen worden, te beperken. U kunt daartoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacy. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot het moment waarop u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID

U hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten verwerken. U kunt daartoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacy. Je ontvangt binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of die namens ons bekend zijn verwerkt door andere verwerkers of derden. In een dergelijk geval kunnen we de service naar alle waarschijnlijkheid niet langer voortzetten omdat de veilige verbinding van gegevensbestanden niet langer kan worden gegarandeerd.

RECHT VAN BEZWAAR EN ANDERE RECHTEN

In veel voorkomende gevallen heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of namens CloudConnected. Als u bezwaar maakt, zullen we de gegevensverwerking onmiddellijk staken in afwachting van de behandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat wij kopieën en/of afschriften van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en vervolgens de verwerking definitief staken. U hebt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Als u denkt dat dit ook zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy.

COOKIES

GOOGLE ANALYTICS

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. We gebruiken deze service om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker kan verplicht zijn om toegang te verlenen tot deze gegevens onder de toepasselijke wet- en regelgeving. We verzamelen informatie over je surfgedrag en delen deze informatie met Google. Google kan deze informatie interpreteren in combinatie met andere datasets en zo je bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie om gerichte advertenties (Adwords) en andere Google-services en -producten aan te bieden.

COOKIES VAN DERDEN

In het geval dat softwareoplossingen van derden gebruikmaken van cookies, wordt dit vermeld in deze privacyverklaring.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Je vindt echter altijd de nieuwste versie op deze pagina. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de manier waarop wij reeds verzamelde gegevens over u verwerken, zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

CONTACTGEGEVENS

CloudConnected (disambiguatie)

van Boetzelaerstraat 1 1051CS Amsterdam Nederland T (020) 303-6010 E info@CloudConnected.nl

Contactpersoon voor privacyzaken

Ga naar de inhoud